1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Aile Tabiplerine İhtar Puanı Almama Kuralı Düzenlemesinin Yürütmesi Durduruldu

Aile Tabiplerine İhtar Puanı Almama Kuralı Düzenlemesinin Yürütmesi Durduruldu
0

Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aile doktorlarına tavan fiyatın %42’si oranında bir “destek ödemesi” yapılacağına ait yapılan düzenleme hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.  25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlemeye nazaran bunun şartı olarak İhtar Puanı Cetveli’ne nazaran rastgele bir ihtar puanı almamış olmak aranacak; makul ihtar puanları alanlara ise bir aydan üç ay kadar mühletle takviye ödemesi verilmeyecekti. Bu şartın hukuka karşıt olduğundan bahisle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından dava açılmıştı. TTB, dava sonucunda aile tabiplerine tavan fiyatın %42’si oranında bir “destek ödemesi” yapılacağına ait yapılan düzenleme hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildiğini duyurdu. 

Danıştay Yürütmeyi Durdurdu

TTB, karara ait şu açıklamayı yaptı: “Danıştay 2. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin E.2022/43 E. K.2022/81 sayılı kararında aile hekimliği mukavelesinin feshine ait düzenlemelerin yasa ile yapılmamasının yasama yetkisinin devredilmezliği kuralı ile bağdaşmadığı ve Anayasa’ya ters olduğu gerekçesiyle iptali üzerine verilen Danıştay 2. Dairesi’nin 2021/17470 E. sayılı kararı ile mukavelenin ihtaren sona erdirilmesine ait kararlarla yaptırım konusu aksiyonlara ve bunlara yönelik ihtar puanlarına ait düzenlemenin yönetmelikle yapılması hukuka muhalif bulunarak bu düzenlemelerin ve İhtar Puanı Cetvelinin tümünün yürütmesinin durdurulduğu, İhtar Puanı Cetveli’nin hukuka muhalif bulunması karşısında aile doktorlarına dayanak ödemesi yapılmasının ihtar puanı almamış olması koşuluna bağlanmasının ve bu ek ödemenin uygulanma imkanı kalmayan ihtar puanları ile orantılı olarak belli bir müddet yapılmamasını düzenleyen kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Aile Hekimliği Ödeme ve Mukavele Yönetmeliği’nin 18. hususunun 2. fıkrasının (a) bendine eklenen (11) nolu alt bendinin 2. cümlesinde yer alan “Bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)’ne istinaden, rastgele bir ihtar puanı almamış olan” ibaresinin ve tıpkı alt bendin “Ancak bu ödeme 1-10 ortası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 ortası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay müddet ile yapılmaz” şeklindeki 3. cümlesinin yürütmesini durdurdu.” (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir