1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Sıhhat Çalışanı İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

Sıhhat Çalışanı İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi
0

Sağlık İşçisi İçin Gece Tazminatı gündeme geldi. Sıhhat Sen Sendikası Genel Merkezi,  7. Devir Kamu Toplu Kontrat Görüşmelerine sıhhat çalışanlarının mali ve toplumsal hakları için kıymetli hususları gündeme getirecek.

BSHA – Özel Haber

Sağlık Sen teklifindeki ‘Gece Tazminatı’ başlığı altında  “20.00 – 06.00 saatleri arasında tutulan (icapçı/ev nöbeti dışındaki) nöbet süreleri için %50 artırımlı ödenir” hususunu gündeme taşıyacak

Sağlık Sen ‘Yeni Teklif Edilen Mali ve Sosyal Haklar’ başlığı altında Sıhhat Bakanlığı bünyesinde misyon yapan sıhhat çalışanları için kıymetli kazanımlar sağlayabilecek unsurları gündeme getirdi. ‘Gece Tazminatı’ , ‘Taban Ödeme Katsayıları’ , ‘Taban Ödemenin Emekliliğe Yansıtılması’ , ‘Fazla Çalışma Ücreti’ bunlardan bir kaçı.

Sağlık İşçisi İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

YENİ TEKLİF EDİLEN MALİ VE TOPLUMSAL HAKLAR

Tazminatlar

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde belirlenmiş olan özel hizmet tazminatları, Sıhhat Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Üniteleri Takım Standartları Yönetmeliğinde belirlenen İ1 kapsamında yer alan vilayetlerde misyon yapan işçi için 50 puan, İ2-İ3-İ4-İ5 kapsamında yer alan vilayetlerde misyon yapan işçi için 30 puan ve öbür vilayetlerde vazife yapan işçi için 20 puan artırımlı uygulanır. 2006/10344 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karara ekli (I) sayılı Cetvelin (C) Sıhhat Hizmetleri Kısmında belirlenmiş olan İş Zahmeti Artırımı oranları 1000 puan, İş Riski Artırımı 1000 puan ve Temininde Zahmet Artırımı 1000 puan artırımlı uygulanır.

Gece tazminatı

657 sayılı Kanunun ek 33 üncü unsuru uyarınca ödenen nöbet fiyatları, 20.00 – 06.00 saatleri ortasında tutulan (icapçı/ev nöbeti dışındaki) nöbet mühletleri için %50 artırımlı ödenir. Akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen müddette mesaiye temel çalışma yapanların çalıştıkları mühletlere ilişkin fiyatları %50 artırımlı olarak ödenir.

Taban ödeme katsayıları

(1)12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-3/A ve EK-3/B sayılı Taban Ödeme Katsayıları Tablosunda yer alan katsayıların iki katına 0,20 puan eklenerek uygulanır. Yükseköğretim kurumlarında vazife yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Metot ve Asıllara Ait Yönetmelikte yer alan Ek-4 “Taban Ödeme Katsayı Cetvelinde” yer alan katsayıların iki katına 0,20 puan eklenerek uygulanır.

Sağlık İşçisi İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

Taban ödemenin emekliliğe yansıması

209 sayılı Kanunun 5 inci unsuru (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar ile diğer kurumlardan vekâleten atama veya görevlendirme suretiyle Sağlık Bakanlığında görevlendirilenler dahil) mucibince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan ve birebir vakitte 209 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar; 209 sayılı Kanunun 5 inci unsuruna nazaran kendilerine ödenen taban ödeme meblağı üzerinden malullük, yaşlılık ve vefat sigortasıyla hudutlu olacak biçimde ek olarak sigorta primine tabi tutulur. Fakat, bu formda ek olarak sigorta primine tabi tutulacak yararın meblağı, bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 80 inci hususun üçüncü fıkrasına nazaran belirlenecek sigorta primine temel çıkar toplamı ile 82 nci unsurun birinci fıkrasında belirtilen sigorta primine temel kar üst hududu ortasındaki farkı geçemez.

Artırımlı ödeme yapılacak hizmet sunum alanları

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosuna ait olarak sterilizasyon, isimli tıp, poliklinik ve poliklinik takviye alanları (bu alanda olarak görev yapanlar dahil), aşı odası, enjeksiyon odası, kolonoskopi, laboratuvar hizmetleri, radyoloji hizmetleri, organ ve doku kaynağı merkezi, hematoloji, kemoterapi, eczane üzere tıbbi hizmet sunumu yapılan alanlarda ve başka ayaktan tedavi, ünite ve merkezleri kapsamına giren alanlarda misyon yapanlara 0,10 katsayı eklenir. Palyatif bakım merkezleri, onkoloji, kan transfüzyon merkezi ve aferez Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosunun 3. sırasında yer alan 0,30 katsayısından yararlanır. Bu unsurun birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üniteler, Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosunda yer alan ünitelerin sorumlularına tabloda yer alan katsayılara ek 0,10 katsayı eklenir.

Fazla çalışma ücreti

Bu hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile kontratlı işçiye fazla çalışma yaptırılması halinde (657 Sayılı Kanun ek 33 üncü maddesi kapsamında ödeme yapılan birimler hariç), ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat fiyatının beş katını aşmamak kaydıyla fiili fazla çalışma fiyatı ödenir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir