1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Türk Sağlık-Sen 2023-2024 Yılına Dair Taleplerini Açıkladı

Türk Sağlık-Sen 2023-2024 Yılına Dair Taleplerini Açıkladı
0

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Lideri Ömer Çeker Sıhhat Toplumsal Hizmet Kolunda Misyon yapan Kamu Çalışanlarının 2024 ve 2025 yıllarına ait olarak yapılacak 7. Periyot Toplu Kontrat masasına Türk Sağlık-Sen Genel Merkezinin taşıyacağımız bahisleri ve talepler hakkında Şubede Basın açıklaması yaptı.

Şube Lideri Ömer Çeker Yapmış olduğu açıklamada “ 01 Ağustos 2023 tarihinde 2024 ve 2025 yıllarında Kamu Çalışanlarının ve Sıhhat çalışanlarının ekonomik ve Toplumsal Hakları için Türkiye Kamu Sen Konfederasyonumuz, 2024 yılı için memur ve emekli maaşlarına refah hissesi dahil olmak üzere yüzde 100,2 oranında artış isterken, 2025 yılı için ise memur ve emekli maaşlarına refah hissesi ile birlikte yüzde 58,4 artış talep etmiştir. Türk Sağlık-Sen Genel Merkezide Sıhhat çalışanlarının ekonomik ve toplumsal haklarının pazarlığının yapılacağı süreç 01 Ağustos da başlayacak olup 30 Ağustos da sonlanacaktır.  Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Sıhhat Çalışanlarının talep ve istekleri toplu kontrat masasına taşınacaktır.” diye konuşan Lider Çeker, Türk Sağlık-Sen’in Sıhhat Toplumsal Hizmet Kolunda misyon yapan çalışanlar için tespit ettikleri taleplerini açıkladı.

Türk Sağlık-Sen’den Mali Ve Toplumsal Talepler

-Döner sermayesiz kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine 666 sayılı KHK ile ödenen “denge tazminatı” gelir vergisi matrah dışında tutulurken, 375 sayılı KHK ile sıhhat çalışanlarına ödenen “sabit ek ödeme” süregelen gelir vergisi hesaplamasında matraha dâhil edilmektedir. Bunun sonucu sıhhat çalışanları hem daha erken yüksek vergi dilimlerine girmekte hem de taban ve teşvik ödemelerinde mağduriyet yaşamaktadır. Bu manada tez bir düzenleme yapılmalıdır.

-Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi,

-Sağlık ve Toplumsal Hizmet Koluna ait 6. Devir Toplu Mukavelenin ‘İdari izinlerde nöbet ücreti’ başlıklı 44. Unsuru uyarınca resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen idari müsaade günlerinde fiilen vazife yapanlara müsaade veya fiyat ödenmesi tarafındaki düzenlemenin 7. Periyot Toplu Kontrat metnine alınması, ayrıyeten idari müsaadeli olunan günlerin işçinin mesai saatlerinden düşülmesi ve aylık mesai saatlerinin buna nazaran hesaplanması,

-Genel yönetim ve yardımcı hizmetler sınıfına mensup çalışanların özel hizmet tazminatlarının eğitim durumu ve takım konumu gözetilerek yükseltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

-Dini bayram tatillerinde verilen %25 artırımlı nöbet fiyatlarının arife günü de verilmesi ve bu günlerde tutulan nöbetlerin karşılığı direkt fiyat ödenmesi,

-İcap nöbetlerinin ödenmesinde yaşanan meselelerin bir düzenleme ile ortadan kaldırılarak icap nöbeti tutan tabip dışı tüm işçiye 657 Sayılı Kanun’un Ek-33. unsuruna nazaran nöbet fiyatı ödenmesi ve yapılan ödemelerden damga vergi hariç rastgele bir vergi kesintisi yapılmaması ismine icap nöbeti tarifinin yine düzenlenmesi,

-657 Sayılı Kanun’un Ek-33. hususunda belirtilen ve fiyat ödenebilecek nöbet saatlerinden fazla nöbet vazifesi verilmemesi, şayet verilmesi gerekli ise kelam konusu üst hududun, Anayasa Mahkemesi Kararı sonucu icap nöbetlerinde olduğu üzere kaldırılarak belirtilen müddetlerden fazla nöbet tutulması halinde gerekli fiyatların ödenmesi ve angarya niteliği taşımayan görevlendirmelerin yapılması,

-657 sayılı Kanun’un Ek-33. Hususu uyarınca ödenen nöbet fiyatlarına temel gösterge sayılarının Teknik Hizmetler ve Genel İdari Hizmetler sınıfı çalışanlar için başka ayrı belirlenerek Sıhhat Hizmetleri Sınıfı işçi ile eşitlenmesi,

-30 Mart 2018 tarihli ve 30376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar ile Kontratlı İşçiye Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Ait Karar ile 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına alınan çalışanın 65 yaşını beklemeden yaşlılık yahut malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli edilmelerine ait mevzuatta değişiklik yapılarak, ismi geçenlerin 65 yaşına kadar çalışmalarının sağlanması,

-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Periyot Toplu Kontratta yer alan “İlave derece verilmesi” düzenlemesinin, Sıhhat Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında vazife yapan 4/B statüde misyonlu kontratlı işçi, 4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanunun 3 üncü unsurunun ikinci fıkrasının son cümlesi ile 663 sayılı KHK’nın 45/A hususuna nazaran imzalanan mukavele kapsamında çalışan işçi ve vekil ebe ile hemşire olarak çalışanlar ile öbür kamu kurumlarında kontratlı işçi olarak çalışmakta iken takıma geçirilen ve takımlı olarak istihdam edilip 1 derece uygulamasından yararlanmayanlara da ek 1 derece verilmesi,

-7411 sayılı Kanun ile 5434 sayılı yasaya eklenen ek 84. Unsur gereği 5510 sayılı yasaya tabi tabip ve diş tabipleri dışında kalan doktor dışı çalışanların da 5434 sayılı yasaya tabi olanlar üzere emekli aylıklarıyla birlikte ilgili ek ödemelerden faydalandırılması,

-Tabip dışı sıhhat çalışanının mesleksel mali sorumluluk sigortası kapsamına dahil edilmesi ve sigorta primlerinin tamamının kurumca karşılanması istikametinde düzenleme yapılması,

-Sağlık Bakanlığında hizmet alımı prosedürü ile yapılan görüntüleme, laboratuvar vb. süreçlerin devlet memurları eliyle yaptırılması,

-Sağlık Bakanlığı ile öteki kurum ve üniversite hastaneleri ortasındaki geçişler bir takvime bağlanmalı ve yılda en az 1 kez olacak formda düzenleme yapılmalıdır,

-Engelli takımı ile vazifeye başlayanlar yahut vazifede iken engelli olanlar ile şehit ve gazi yakınlarına ek ödemeye ait yönetmeliklerde belirtilen tablolarda başka ek puan düzenlenerek, müspet ayrımcılık sağlanması,

-Eş ve çocuk yardımlarının arttırılarak makul bir düzeye getirilmesi,

-Eşi çalışmayanlara, emeklilik sonrasında da aile yardımının devam etmesi,

-Çalıştıkları ilçenin dışında diğer bir sıhhat kuruluşunda muayene olmak için sevk edilen çalışana ödenen tedavi yolluklarının günümüz kurallarına nazaran düzenlenmesi,

-İş yükü ve iş yoğunluğu nedeni ile mesleğin yıpratıcı olması göz önüne alınarak, meslekte 25 yılını dolduran sıhhat çalışanlarının nöbetten muaf tutulması ve bu konuda kurum inisiyatifinin kaldırılması,

-Giyim yardımlarının günümüz piyasa kurallarına uyarlanması ve ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması,

-Ağız ve Diş Sıhhati Merkezlerinde vazife yapan işçilerin fiyatsız yemek yardımından yararlandırılması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Memur unvanıyla vazife yapan kamu çalışanlarının 4’lük takımın altına düşürülmemesi nedeniyle yeşil pasaport alamamaları, ayrıyeten Genel İdari Hizmetler sınıfında misyon yapan kamu çalışanlarına 1’lik takım verilmesi, Yardımcı Hizmetleri Sınıfı işçisinin de birebir haktan yararlandırılması, tekrar Hizmetli takımında vazife yapan çalışanların imtihana tabi tutulmaksızın bir keze mahsus olmak üzere VHKİ takımına geçirilmeleri,

-Spor karşılaşmalarında görevlendirilen sıhhat işçilerine verilen harcırah ölçüsünün günümüz kurallarına nazaran arttırılarak ayrıyeten kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen spor karşılaşmalarında görevlendirilen işçinin de bu kapsama dâhil edilmesi ve bu görevlendirmelerin gönüllülük temeline nazaran yapılması,

-Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına ödenen seyyar misyon tazminatlarının devamlılık arz edecek formda daima ödenmesinin sağlanması,

-Taşınır Kayıt Denetim yetkilisi, veznedar üzere memurlardan kesilen kefalet sandığı aidatının hak sahiplerine nemalandırılarak ödenmesi için düzenleme yapılması,

-Sözleşmeli işçinin iş sonu tazminatına hak kazanmak için fiilen 2 yıllık çalışma koşulunun 1 yıla düşürülmesi,

-Sağlık çalışanlarının stajda geçirdikleri müddetlerin emeklilik hesabında kıymetlendirilmesi,

-Kullanılamayan yıllık müsaadeleri çalışanlarda olduğu üzere fiyatının verilmesi,

-Kamuda misyon yapan mühendisler ile avukat unvanlı çalışanların fiyatlarının artırılması istikametinde düzenleme yapılması,

-THS’da Kimyager unvanıyla misyon yapan kamu çalışanlarının 3600 olan Ek göstergelerinin 4200’e çıkarılması ismine 657 sayılı DMK’nun 1 sayılı cetvelinin THS başlığı altındaki (b) bendinden çıkarılarak (a) bendine alınması,

-Uzman hemşire unvanını alan çalışanlara Maliye Bakanlığınca takım verilmesinin sağlanması,

-Yüksek lisans yapmış tüm sıhhat çalışanlarına uzman takımı verilerek maaş artışının da uzman takımına nazaran belirlenmesi,

-Hudut ve Kıyılar Genel Müdürlüğünde vazife yapan gemi adamlarının misyon tariflerinin belirlenmesi, hizmet sınıflarının da teknik hizmetler sınıfı olarak değiştirilmesi,

– Sıhhat Fizikçilerinin, teknik hizmetler sınıfına dâhil edilerek; Fizik yahut Fizik Mühendisliği unvanının özlük haklarından faydalandırılmalarının sağlanması,

-24 saat aslı ile çalışılan kurumlarda gece nöbeti tutan işçiler için 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanlarda olduğu üzere gece nöbetlerinin farklı fiyatlandırılmasının sağlanması,

-Eşi özel dalda çalışan kontratlı çalışanların takımlı personellerde olduğu üzere, atama ve nakillerinde 1 yılın sonunda aile birliği mazeretinden yararlanması,

-Dini bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin etkin çalışan bütün kamu çalışanlarına da verilmesi,

-2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Periyot Toplu Kontratın ‘Milli Parklardan Yararlanma’ başlıklı 43. hususu mucibince ulusal parklar ve tabiat parklarına girişlerde sıhhat iş koluna giren çalışanlardan fiyat alınmaması istikametindeki düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmamıştır. Kararın uygulanmasını sağlayacak düzenlemenin yapılması,

-03.03.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 08.09.1999 öncesi birinci sefer sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş koşulunu kaldıran düzenleme kapsamının genişletilmesi, 08.09.1999 tarihi ile 01.10.2008 tarihleri ortasında birinci sefer sigortalı olanların da kapsama dahil edilmesi, ayrıyeten 2008 sonrası sigortalı olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ise gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

-Sağlık Bakanlığı, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve YÖK haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında misyon yapan SHS sınıfına bağlı sıhhat çalışanlarının mali ve toplumsal haklarının eşitlenmesi ismine iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Ve Ek Ödenek Talepleri

-Döner sermaye sisteminin kaldırılarak, tüm çalışana tek ödeme kalemi haline getirilmesi, ayrıyeten yapılan bu sabit ek ödemelerin bireylerin maaşına dahil edilmesinin sağlanması, bu mümkün değil ise Sıhhat Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu vazifelilerinin döner sermaye ek ödemelerinin ve tüm gelirlerin emeklilik hesaplamalarına dâhil edilmesi,

-Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı ve Aile Hekimliği sisteminde vazife yapan çalışanlar için “disiplin durumu” nedeniyle yapılacak ek ödeme kesintilerine ait mevzuat değişikliği yapılması,

-Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı döner sermaye ek ödeme yönetmeliklerinde faal çalışılan gün hesabına dahil edilen ‘hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri’ tabirinde yer alan hakem hastane koşulunun kaldırılması,

-Çalışanlarının yıllık izinlerinde teşvik ödemelerinden kesinti yapılmaması için yönetmeliğin revize edilmesi,

-657 sayılı DMK’nun 103. hususu uyarınca ‘zorunlu olarak’ şua müsaadesi kullandırılan radyoloji çalışanlarının bu müsaade müddetlerinde teşvik ödemesine ait kesintinin yapılmaması,

-Mevzuata ‘risk’ tarifinin getirilerek, riskli üniteden faydalanma, tahdidi sayılma usulü ile değil, risk tarifine giren ünite bazında kıymetlendirilmesi ve özellik arz eden riskli ünite kapsamının genişletilerek risk faktörü taşıyan tüm ünitelerin Onkoloji, Sterilizasyon, Kan Bankası, Röntgen-Laboratuvar Üniteleri vb., İntaniye, Afarez Ünitesi, kimyasal materyallerle hizmet sunulan hastanelerin (örneğin Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri gibi) bu kapsama dahil edilmesi için 209 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. unsuru ve ilgili yönetmelikte düzenlemeler yapılması,

-Sözleşmeli statüde çalışmakta iken takıma geçirilen lakin tüm mali haklarını döner sermaye bütçesinden alan çalışanların mali haklarının genel bütçeye aktarılması,

-696 sayılı KHK ile 4/C süreksiz işçi durumundan 4/B kontratlı duruma geçirilen çalışanlar ile Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında vazife yapan işçilerin taban fiyatlarının tavana takılması nedeniyle yararlanamadıkları taban ve teşvik ek ödemelerinden faydalandırılmalarının sağlanması,

-Sadece yataklı servislerin değil, tüm ünite sorumlularına ek 10 puan verilmesi,

-Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu uhdesinde vazife yapanlar ile araştırmacı unvanlı çalışanların aylıkları ile birlikte aldıkları 375 sayılı Kanun Kararında Kararnameye nazaran belirlenen sabit ek ödeme oranlarının % 20 artırımlı olarak ödenmesi,

-Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu uhdesinde vazife yapanlar ile araştırmacı unvanlı çalışanların 209 sayılı Kanun ve bu kanuna destek tutularak yürürlüğe konulan ek ödeme yönetmeliği kapsamına alınması ve ilgili kurumlarda misyon yapan çalışanların da döner sermaye ödemesinden yararlanması,

-Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerek 663 sayılı KHK gerekse 4046 sayılı kanun çerçevesinde vazife yapan araştırmacı unvanlı işçilerin mali kayıplarının giderilmesi ve özlük haklarının uygunlaştırılması,

-Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği EK-4 sayılı “Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosu”nun 3. Satırında yer alan ‘Diyaliz Ünite-Merkezi’nin, Acil Servis (2. Seviye) ile birebir satır olan 2. satıra alınarak bu ünitede misyon ifa eden çalışanın 0,30 yerine 0,60 katsayından faydalanmasının sağlanması, yeniden 3. satırda yer alan Anjiyografi ünitesinin Ameliyathane hizmetleri üzere 1. satıra alınarak bu ünitede vazife yapan çalışanın 0,30 yerine 0,80 katsayından faydalanmasının sağlanması,

-Tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması, ayrıyeten gelir vergisinin %15’ e sabitlenmesi,

-Döner Sermaye Yönetmeliklerinde belirlenen Kadro-Unvan katsayılarının artırılması gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Özlük Hakları Ve Çalışma Kurallarına Dair Talepler

-Tüm çalışanın vazife tariflerine uygun olarak çalıştırılmalarının sağlanması, misyon tarifi dışına çıkan işlerde işçinin bu misyonları yerine getirmemesi, reddedebilmesi ismine gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Sağlık Kurumlarında çalışan tüm işçilerin fiili hizmet artırımından faydalandırılması için yasal düzenleme yapılması, bu yararlanmanın her 5 yıl için 1 yıl olacak biçimde düzenlenmesi,

-Sağlık kuruluşlarına nakledilen hastaların hastanelere nakil, teslim ve kabulündeki meselelerin giderilebilmesi açısından bu süreçleri tanımlar ve düzenler nitelikte bir düzenlemenin yapılması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu vazifelilerinin mesleksel hastalık tariflerinin yapılması gerekmektedir,

-Yatan hastaya ve vilayet dışı sevk edilen hasta yakını memura refakat müsaadesi verilmesi gerekmektedir,

Söz konusu refakat müsaadesi durumu 657 sayılı DMK’nun 105. unsurunun son fıkrasında belirtilen “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.” halinde düzenleme olarak algılanmaktadır.

Ancak, bu konu Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Masrafları Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. hususunda;

Yatan Hastaya Sevk

“Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zarurî olduğu tedaviyi yapan sıhhat kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir…

İl Dışı Sevk

Hastanın tedavi edilmek üzere öteki bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının mecburî olduğu hastayı gönderen sıhhat kurumu yahut kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir.” halinde karar altına alınarak belirtilmektedir.

-Yüksek Lisans yapan kamu vazifelilerinin bitirmiş oldukları yüksek lisans eğitimlerinin üst tahsil (intibak) üzere kıymetlendirilerek mali ve özlük haklarına direkt tesirinin sağlanması,

-Lisans tamamlama programının tüm ön lisans programlarını kapsayacak biçimde genişletilmesi, eğitim durumu mazereti ile tayin olan işçinin daha sonra YÖK’den gelen görüşe nazaran okuduğu kısmın sıhhatle ilgili bir alan olmadığı münasebet gösterilerek atamasının iptal edilmemesinin önüne geçilmesi,

-Genel İdari Hizmetler Sınıfında misyon yapan işçilerinde özel dalda çalıştığı müddetlerin, Sıhhat Hizmetleri Sınıfında çalışanlar üzere kazanılmış hak aylıkları ile yıllık müsaade hesabında dikkate alınması ayrıyeten sıhhat hizmetleri sınıfı işçisinin de özel bölümde çalıştığı müddetlerin kazanılmış hak aylığı ve yıllık müsaadelerinin yanında Sıhhat Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde geçen hizmet puanına da temel alınması,

-Mutemet, satın alma üzere mali risk içeren ünitelerde misyon yapan kamu çalışanlarına bu unvanların verilmesi ve fiyatlarının buna nazaran belirlenmesi,

-Şef unvanlı çalışanların temsil, imza yetkileri üzere sorumluluklarından kaynaklı mali ve toplumsal haklarında düzgünleştirme yapılması,

-Kurumlar ortası naklen atama kurasının bir takvime bağlanarak, her yıl tertipli olarak yapılmasının sağlanması,

-Unvan değişikliği ve vazifede yükselme imtihanlarında mülakatın kaldırılması ve bu imtihanların mevzuatta belirtilen mühletler içinde her yıl tertipli olarak açılmasının sağlanması, bilhassa tüm çalışanları kapsayacak formda düzenlenmesi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları, Veteriner Sıhhat mezunları Sıhhat Kurumları İşletmeciliği vs. üzere sıhhatte üst tahsil bitirenlerin sıhhat teknikeri unvan değişikliği imtihanlarına dahil edilmesi, Teknik Hizmetler sınıfındaki tüm unvanları kapsaması, ayrıyeten iştirakçilerden imtihan fiyatı alınmaması,

-Anayasamızda öngörülen Eğitim ve Tahsil Hakkının sağlanması ismine Sıhhat Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde geçen eğitim durumu nedeniyle atanma kararındaki “sağlık ile ilgili bir alanda en az 4 yıllık örgün öğrenim” ibaresinde yer alan 4 yıl şartının kaldırılması, ayrıyeten yüksek lisans yapan çalışanların de bu haktan faydalandırılmaları,

-Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanların, çalışma alanlarının kamera ile izlenmemesi, mesai giriş ve çıkışlarında parmak izi uygulamasının kaldırılması,

-Ambulans kazaları sonucunda yaralanan yahut hayatını kaybeden ambulans sürücüleri ile ambulans içerisinde vazifeli sıhhat çalışanları, hasta ve refakatçilerine yüksek teminatlı ferdi kaza sigortası yapılmak suretiyle kelam konusu işçi ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

-Sağlık çalışanlarına, sıhhat kurumlarında kendilerine ve 1. derece yakınlarına muayenelerde öncelik tanınması,

-Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm sıhhat çalışanlarına yapılan periyodik muayenelerden ve bu muayenelerde kullanılan ilaç ve aşılardan fiyat alınmaması için gerekli düzenlemenin yapılması,

-Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına nazaran uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki çalışanı olarak tanımlanan Stratejik işçinin özelde çalışan eşi nedeni ile eş durumu mazeretlerinde yer alan gün sayısı ve devlet hizmet yükümlülüğü sırasında bu haktan faydalanamayacağına ait kısıtlamalar ile eğitim mazereti tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması,

-19.11.2014 tarihinden sonra sıhhat önlisans programlarından mezun olan adaylarında lisans tamamlamaya başvurmalarının sağlanması,

-Eş durumu mazeret atamalarındaki bölge hizmet kümesi kaidesinin kaldırılması ile karşılıklı yer değiştirme (Becayiş) hakkının kullanılmasında tıpkı hizmet bölgesi koşulunun kaldırılması ve bu haktan yararlandırma konusunda kurumların takdirine bırakılmaması,

-Kurumların tamamında servis uygulaması getirilmesi ve servisten yararlanamayan çalışana ulaşım fiyatı ödemesinin yapılması yahut ulaşım kartı verilmesi,

-Sağlık çalışanlarının faydalanabilecekleri sıhhat konutu, konuk meskenlerinin hayata geçirilmesi,

-Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğü, İsimli Tıp Kurumu üzere kurumlarda birebir olarak verilmesi mümkün olmayan yemek yardımının 112 İstasyonlarında olduğu üzere nakdi olarak ödenmesi,

-Askeri hastanelerden Sıhhat Bakanlığı’na devredilen işçilerin toplumsal ve özlük haklarının korunması,

-Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Sıhhati Merkezleri’nde misyon yapan diş teknisyenlerinin iş yükünün harikulâde derecede arttıran yönergenin objektif kriterlere nazaran revize edilmesi gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Kontratlı İşçiye Dair Talepler

-Mazeret atama taleplerine ait 1 yıl çalışma koşulunun kaldırılması,

-Sözleşmeli işçiye eğitim durumundan ötürü naklen atanma yahut bu mazerete dayalı süreksiz görevlendirme hakkının verilmesi, yeniden özel dalda çalışan eşi nedeniyle naklen atanabilme ve kurumlar ortası nakil hakkının tanınması,

-Sözleşmeli yönetimci sistemine son verilmesi,

-Sözleşmeli çalışanın maaş ve döner sermaye bordrolarının internet ortamında e-bordro sistemi oluşturularak yayınlanması,

-Sözleşmeli işçilerin çalıştıkları kurumun kapatılması sonucu yapılan iptal ihdaslarının tercih hakkına nazaran yapılması konusunda düzenleme yapılması gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Aile Tabibi Ve Aile Sıhhati Çalışanlarına Dair Talepler

-Kamu dışı aile sıhhati çalışanlarına iş sonu tazminatı verilmesi,

-Aile Hekimliği Kanununun 3. Hususu uyarınca aile sıhhati çalışanları için belirlenen 1,5 katı oranındaki brüt mukavele fiyatının en az 3 katı halinde düzenlenmesi ismine gerekli mevzuat çalışmasının yapılması,

-Aile Hekimliği uygulaması kapsamında vazife yapan tabip dışı sıhhat çalışanlarına yapılan takviye ve teşvik ödeme oranlarının arttırılması,

– Aile Sıhhati Çalışanlarına aile birliği, sıhhat vb. nedenlerle vilayet dışı yer değişikliği hakkı verilmesi istikametinde gerekli düzenlemenin yapılması,

-Aile Sıhhati Çalışanlarının giyecek ve yiyecek yardımından yararlandırılması ismine gerekli düzenlemenin yapılması,

-Aile Sıhhati Merkezi çalışanlarına (Ebe, Hemşire vb.) gezici sıhhat hizmet sunumunda doktorlarda olduğu üzere gezici sıhhat hizmeti fiyatının ödenmesi,

-Aile Sıhhati Merkezlerinde çalışan çalışanların müsaade, hastalık, eğitim üzere vazifesi başında bulunmadıkları periyotta yapılan kesintilerin sonlandırılması ve yerlerine vekalet edecek aile hekimliği çalışanı bulma zorunluluğunun kaldırılması gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Sendikal Haklar

-4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu’na nazaran üyelik, üyelikten istifa ve çekilmenin yasal formlarla olması gerektiği, işçinin üyeliğe ait dilekçelerine nazaran süreç yapılmaması,

-Makam, mevki ve nüfuzunu kullanarak kamu çalışanları ortasında sendikal ayrım gözeten ve sendikal hakların kullanımına pürüz olanlar hakkında cezai müeyyide uygulanması istikametinde Valilik ve Kaymakamlıkların bir genelge ile uyarılması, bu mevzuda yapılan şikâyetlerin ilgili kurumların merkez teşkilatlarınca kıymetlendirilmesi,

-Üniversitelerde oluşturulan işçi ile ilgili kurullara sendika temsilcisinin iştirak edebilmesi için yasal düzenleme yapılması,

-Sendika şube lider, lider yardımcıları ve işyeri temsilcilerinin sendikal eğitim ve toplantı için alınan müsaadelerde döner sermaye ek ödeme kesintisi yapılmaması,

-Sendikal eğitim toplantılarına iştirak edecek olan işyeri sendika temsilcilerinin kelam konusu toplantı mühletince idari müsaadeli sayılması istikametinde düzenleme yapılması,

-4688 Sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanununun 23. Unsurunda geçen Sendika işyeri temsilcilerinin de iş yeri sendika temsilcileri üzere haftada 4 saat müsaade kullanmaları,

-Sendika şube idare heyeti üyeleri ile iş yeri sendika temsilcilerinin haftalık kullanmış oldukları 4-8 saatlik sendikal müsaade müddetlerinin, nöbet mühletleri hesaplanırken çalışılmış gün müddetlerine dahil edilmesi,

-İş kolumuz bünyesinde bulunan merkez ve taşradaki kurum ve kuruluşlardaki toplumsal diyalogun sağlanması açısından sivil toplum kuruluşları ve sendikaların da katılacağı bir platform oluşturulması,

-Kurumlardaki kurullarda yetkili sendika dışındaki sendikalara da yer verilmesi,

-4688 sayılı Kanunun 29. Unsuru yeterince belirlenen Toplu Mukavele Hakem Heyetinin yapısının değiştirilmesi,

-4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu’nda değişiklik yapılarak grev hakkının verilmesi gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Bayan Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

-657 sayılı DMK’nun 104. Hususu uyarınca verilen analık müsaade müddetinin 24 haftaya çıkarılması,

-657 sayılı DMK’da düzenleme altına alınan yarı vakitli çalışma konusunun hayata geçirilmesi ismine Sıhhat Bakanlığınca ilgili yönetmeliğin yürürlüğe konulması,

-İşyerlerinde çalışan sayısı dikkate alınarak başta Kent Hastaneleri olmak üzere kreşlerin açılması ve sayılarının artırılması,

-Çocuğun okul öncesi devirlerinde kreş fiyatlarının yönetim tarafından karşılanması, kreş hizmetlerinin 24 saat hizmet verilen kurumlar dikkate alınarak bu saatler üzerinden hizmete geçirilmesi,

-Nöbet ve fazla çalışma üzere ağır iş yükünün cinsiyete ve ailenin korunması unsuruna nazaran belirlenerek giderilmesi,

-Aile hayatıyla iş hayatının ahengi konusunda çalışmalar yapılarak, bayan çalışanların korunması bakımından çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Üniversite Hastanelerinde Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

-Yükseköğretim Kurumu tarafından Atama ve Yer Değiştirmeye yönelik özel olarak yasal düzenlemenin yapılarak Üniversitelere bağlı Sıhhat Kurum ve Kuruluşlarında misyon yapan çalışana de atama imkânının verilmesi,

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği imtihanlarının 2 yılda 1 yapılması, bu imtihan sonundaki kelamlı imtihan uygulamasının kaldırılması, yazılı sınavdaki muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran süreç yapılması, puan eşitliği halinde hizmet yılına nazaran süreç yapılması, her durumda eşitlik olur ise kura çekilmesi,

-Döner sermaye dağıtımındaki adaletsizliklerin giderilmesi ismine sistemin yine revize edilmesinin sağlanması ve döner sermaye katsayılarının artırılması,

-Sağlık Bakanlığındaki uygulamaya paralel olarak Sertifikalı işçinin ek ödemelerine ek 10 puan verilmesi,

-Rektör seçimlerinde sıhhat çalışanları ve öteki kamu vazifelilerinin de oy hakkının olması,

-Üniversite hastanelerinde yaşanan iş yoğunluğunun giderilmesi ismine işçi eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Çalışanlarının Haklarına Yönelik Talepler

-6. Devir Toplu Kontratın “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin” “Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı” başlıklı 36. Unsurunda yer alan; “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konuk evlerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.” Unsur kararının kapsamının genişletilerek, Aile ve Toplumsal Vilayet Müdürlükleri, Toplumsal Hizmet Merkezleri ile Çocuk Meskenleri Uyum Merkezlerinde fiilen misyon yapanların ek ödeme oranlarına 20 puan ek edilmesinin sağlanması konusunda gerekli düzenlemenin yapılması,

-Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde ASDEP olarak vazife yapmakta iken 7433 sayılı Kanunla takıma geçirilen çalışanların Aile Toplumsal Takviye Uzmanı olarak takım ihdaslarının yapılması ve Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almaları nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerin giderilerek, kendilerine eğitim durumlarına uygun olan psikolog, sosyolog, toplumsal çalışmacı üzere unvanların verilmesi, unvanlarına uygun hizmet sınıflarında vazife almalarının sağlanması ismine gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

-Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde Takviye Çalışanı olarak vazife yapan çalışanların misyon tariflerinin belirlenmesi, 7433 sayılı Kanun ile takıma geçirilirken “şoför, aşçı, bahçıvan, hastabakıcı, gassal” unvanlı takımlar dışında kalanların “Hizmetli” unvanlı takımlara atanmış olmaları nedeniyle bu çalışanların kendi unvan ve hizmet sınıfına uygun takımlarda (Temizlik, elektrik teknikeri/teknisyeni vb.) çalıştırılmaları konusunda gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

-Görev yapan tüm öğretmenlere eğitim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi,

-Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve taşra teşkilatına bağlı kurum ve kuruluşlarda misyon yapan öğretmen takımındaki çalışanın ek ders, ek ödeme adaletsizliğinin ve dengesizliğinin giderilmesi,

-Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile öteki kurumlar ortasında MEB vb. kurumlar ortası geçiş ve nakil konusunda kolaylık sağlanması, ayrıyeten kurum içinde düzenlenen mazeret atamalarının genişletilerek bilhassa tahsil durumu mazeretine de yer verilmesi,

-Milli Eğitim Bakanlığında uzman öğretmen olarak çalışanlar üzere, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığında çalışan öğretmenlere de uzmanlık ve başöğretmenlik unvanları getirilerek, artırımlı ek ders fiyatı ödemesi yapılmak suretiyle de, bu unvanın özlük haklarından yararlandırılmalarının sağlanması,

– Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nda Sıhhat Hizmetleri sınıfında misyon yapan meslek elemanlarının özlük haklarının Sıhhat Bakanlığında misyon yapan meslek elemanlarının özlük hakları ile eşitlenmesi ve yatılı kuruluşlarda çalışan, hemşire, psikolog, toplumsal çalışmacıların ek ödemelerinin yükseltilmesi

-Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığında misyon yapan yüksek lisans ve doktora yapmış işçiler için ek ders fiyatlarının sırasıyla %5 ve %15 halinde artırımlı ödenmesi,

-Aile ve Toplumsal Hizmet Bakanlığında, merkez ve müdürlüklerde misyon yapan öğretmenlerin haftalık ek ders müddetlerinin saatle sonlandırılmaması,

-Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığında çalışan çalışanlara, ek ödeme ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranma hissesinin verilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

– Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığında çalışan çalışanlara “sosyal hizmet tazminatı” ödenmesi,

-Nöbet fiyatlarının artırılması ve haftalık 40 saati aşan çalışmalar için de nöbet fiyatı ödenmesi,

-Bakanlık bünyesinde çalışan ve rastgele bir ek ödeme almayan Tabip, diş tabibi, diyetisyen, hemşire ve buna misal öteki takımlarda vazife yapan işçinin maaşlarında yükseltmeye gidilmesi ve bu çalışanların faydalanabileceği 375 Sayılı KHK da düzenlendiği üzere bir ek ödeme sisteminin getirilmesi gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den İsimli Tıp Kurumunda Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

-Adli Tıp Kurumu çalışanlarının “Görev Tanımlarının” mevzuatta düzenlenmesi,

-Personel eksikliğinde ötürü takımlı işçi teminin yapılması ve Unvan Değişikliği ve Misyonda Yükselme İmtihanları için çalışmaların acilen yapılması,

-Adli Tıp Kurumu çalışanlarının, ek ödeme ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranmaya hissesinin (fiili hizmet zammı) verilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

-Adli Tıp Kurumunda vazifeli mühendis, kimyager, biyolog üzere uzmanlık yapan, isimli tıp uzmanı harici işçilerin döner sermaye ek ödeme katsayılarının artırılması ile otopsi teknisyen/teknikerlerinden otopsiye girenlere riskli ünite katsayısından ek ek ödeme yapılması ve bu ek ek ödemenin otopsi başına yapılması gerekmektedir.” Diyerek kelamlarını sonlandırdı.

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir